Vad är medborgarparlamentet?

Medborgarparlamentet är en ny form av deltagande vars mål är att utveckla den finländska demokratin, den allmänna diskussionen samt riksdagens arbete 

Medborgarparlamentet är en nation i miniatyr. I praktiken samlas en stor grupp vanliga medborgare för att diskutera samhällsfrågor och höra experter. Medborgarparlamentet pågår i två dagar. Deltagarna bekantar sig med vissa samhällsfrågor och diskuterar sedan dem i smågrupper med hjälp av utbildade moderatorer. Utöver diskussionerna får deltagarna möjlighet att ställa frågor till experter. 

När diskussionerna är slut, sammanställs deltagarnas åsikter och experimentets resultat i en rapport. Denna skickas sedan till de utskott som behandlar frågorna i riksdagen.

Medborgarparlamentet baserar sig principen om deliberativ demokrati, även kallat samtalsdemokrati. I en samtalsdemokrati är det centrala, att deltagarna offentligt överväger och noggrant diskuterar olika synvinklar innan beslut fattas. Deliberativa medborgardiskussioner är en ny form av medborgardeltagande som bidrar beslutsfattarna med medborgarnas väl avvägda åsikter ett mer representativt beslutsfattande. Diskussionerna strävar efter att svara vad medborgarna tycker om kontroversiella frågor, efter att ha hört avvikande åsikter och noggrant bearbetat frågorna. Alla medborgardiskussioner kännetecknas av ett slumpmässigt urval av deltagare, att deltagarna bekantar sig med ämnet med hjälp av ett informationspaket och experter samt diskussioner i smågrupper. Medborgarparlamentet använder en metod för deltagarbaserad opinionsmätning som utvecklats av Stanford University.  

Medborgarparlamentet och andra motsvarande överläggande medborgardiskussioner, kan användas som ett komplement till representativ demokrati för att öka medborgarnas deltagande i beslutsfattandet. Under de senaste åren har olika medborgardiskussioner använts i stor utsträckning olika förvaltningsnivåer inom ett flertal olika områden, exempelvis miljö-, kommunsammanslagnings-, och moralfrågor. Det irländska medborgarrådet är ett världsberömt exempel där medborgarna direkt påverkat grundlagen. OECD talar om en våg av samtalsdemokrati. Förverkligandet av medborgarparlamentet placerar Finland bland de länder, där medborgarpaneler kombineras med riksdagsarbetet nationell nivå genom experiment.