ÅBO AKADEMI
www.abo.fi


TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 13-14 artiklojen mukaisesti


Tietosuojailmoituksen kohde:
Tieteellinen tutkimus


Kansalaisparlamentti


Tutkimuksen rekisterinpitäjä


Åbo Akademi
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku
Suomi


Tiedekunta: Yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunta


Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa: Isak Vento, Samforsk, isak.vento@abo.fi,
+358504354903


Åbo Akademin tietosuojavaltuutettu: dataskydd@abo.fi, +358 2 215 31 (vaihde)


Miksi käsittelemme henkilötietojasi?


Kansalaisparlamentti-tutkimushankkeessa suomalaisten mielipiteitä ja mielipiteenmuutosta tutkitaan
puntaroiduissa keskustelukokeissa. Tutkimuksen toteuttaa Åbo Akademi yhteistyössä Tampereen
yliopiston, Sitran ja eduskunnan kanssa. Hankkeen päärahoittaja on stiftelsen för Åbo Akademin
huippuyksikön ”The Future of Democracy” (FutUDem) puitteissa.
Tutkimusprojekti käsittelee henkilötietoja tavoittaakseen ja kutsuakseen hankkeeseen valittuja
kansalaisia. Tarkoituksena on, että ryhmänä kutsutut vastaavat Suomen väestöä pienoiskoossa.
Käsittelemme myös henkilötietojasi tieteellisessä tutkimuksessa.


Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste:


Tutkittavan suostumus: Suostumus tarkoittaa, että sinulta kysytään ja vastaat kyllä (kirjallisesti tai
suullisesti) siihen, että henkilötietojasi käsitellään tiettyä tarkoitusta varten. Annat suostumuksen täysin
vapaaehtoisesti, kun olet lukenut tiedot siitä, miten henkilötietojasi käsitellään (eli kerätään,
tallennetaan, jaetaan, arkistoidaan jne.). Kun suostumus on ainoa laillinen peruste henkilötietojesi
käsittelylle, sinulla on oikeus peruuttaa se milloin tahansa. Voit ilmoittaa katumisestasi lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen registrator@abo.fi. Tämä ei vaikuta käsittelyyn, joka suoritettiin ennen
suostumuksen peruuttamista.


Yleistä etua koskeva tehtävä: Åbo Akademilla on lakisääteiset yleishyödylliset tehtävät ja yliopistolain
mukainen oikeus käyttää julkista valtaa. Tieteellinen ja historiallinen tutkimus ovat esimerkkejä
lakisääteisestä yleisen edun mukaisesta tehtävästä.


Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon Kansalaisparlamentti-tutkimushankkeen puitteissa ja siihen
liittyvässä tutkimustyössä. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1e eli yleisen edun
mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen, Suomen tietosuojalain 4 § 3 -kohdan mukaisesti.


Erityiset henkilötietoryhmät, kuten arkaluontoiset henkilötiedot koulutusaste, käytetään edustavan
otoksen turvaamiseen tutkimusprojektissa, jonka tarkoituksena on tehdä johtopäätöksiä koko
väestöstä. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Arkaluontoisten
henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohta 2j ja tietosuojalain 6
§:n 7-kohta.


Mitä henkilötietoja käsiteellään ja kuka niitä käsittelee?


Tutkimusaineistoon kuuluvia henkilötietoja ovat nimi, sukupuoli, äidinkieli, lähiosoite, postinumero,
posti, kotikunta, maakunta, syntymäpäivä ja syntymävuosi, sähköpostiosoite tai puhelinnumero ja
koulutustaso. Tutkimusmateriaali sisältää myös ääni- ja videotallenteita kansalaispaneelien
ryhmäkeskusteluista.


Tietoja käsittelee Isak Vento, joka on nimetty vastaamaan projektin tietojennhallinnasta.


Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään ja miten niitä käsitellään?


Nimi, sukupuoli, äidinkieli, lähiosoite, postnumero, postitoimipaikka, kotikunta, maakunta,
syntymäpäivä ja syntymävuosi hankitaan Digi- ja väestövirastolta Digi- ja väestöviraston
varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaisella tietoluvalla. Koulutustaso saadaan
Tilastokeskukselta. Muut henkilötiedot kerätään vastaajalta itseltään. Tallennamme myös ääni- ja
videotallenteita ja otamme kuvia keskustelutilanteista tutkimusprosessin aikana.


Rekisteritiedoista saatuja henkilötietoja käsitellään pseudonyymisti luomalla jokaiselle henkilölle
tunniste ja tallentamalla tunnisteen ja henkilötietojen yhdistävä avain erikseen ÅA:n suojatulle
henkilökohtaiselle verkkopalvelimelle. Avain hävitetään välittömästi, kun henkilötietoja ei enää tarvitse
yhdistää vahvoihin tunnisteisiin, mikä tekee henkilötiedoista anonyymejä. Kaikki projektissa kerätyt
tietojoukot tallennetaan ÅA:n suojatulle palvelimelle salasanasuojattuihin kansioihin, joihin pääsevät
vain ne projektissa mukana olevat henkilöt, jotka tarvitsevat pääsyn tutkimusintressin vuoksi.


Henkilötiedot poistetaan Åbo Akademin kautta saatavilla olevilla erityisohjelmilla. Henkilötiedot poistetaan
hankkeen päättyessä viimeistään vuonna 2024 Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kvantitatiivisen
aineiston arkistoinnin yhteydessä.


Siirrämmekö henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle (Åbo Akademin ulkopuolelle) käsittelyä
varten?


Ei, henkilötietoja ei siirretä käsittelyä varten Åbo Akademin ulkopuolelle.


Luovutammeko henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle (Åbo Akademin ulkopuolelle)
kolmannen osapuolen tarpeisiin?


Ei, henkilötietoja ei luovuteta Åbo Akademin ulkopuolelle.


Siirrämmekö henkilötietojasi EU/ETA:n ulkopuolelle?


Ei, henkilötietojasi ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.


Mitkä ovat oikeutesi Åbo Akademin käsitellessä henkilötietojasi?


Åbo Akademi vastaa asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamisesta
henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen
vahingoittumiselta tai katoamiselta. Henkilötietoja tulee aina käsitellä reilulla ja läpinäkyvällä tavalla
sovellettavien tietosuojamääräysten mukaisesti.


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR art 12-22) perusteella sinulla on oikeus

  • saada selkeää tietoa henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi (art. 12)
  • saada pääsy henkilötietoihisi Åbo Akademissa ja tietoa käsittelystä (art. 15)
  • saada henkilötietosi oikaistua (art. 16)
  • saada tietosi poistettua (“oikeus tulla unohdetuksi”) tietyissä tilanteissa (art. 17)
  • rajoittaa tietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa (art. 18)
  • saada henkilötietosi siirrettyä järjestelmien välillä tietyissä tilanteissa (art. 20)
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa (art. 21)
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta (art. 22)

Sinulla on myös oikeus saada tietoa henkilötietovuodosta, josta aiheutuu korkea riski henkilötiedoillesi
(art. 34).


Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki (1050/2018) mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn
oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja
oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista.
Rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen edellyttää aina erityisiä suojaustoimenpiteitä.


Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi voit ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön (katso yllä) tai Åbo
Akademin tietosuojavaltuutettuun (dataskydd@abo.fi). Katso myös yleinen tieto henkilötietojen
käsittelystä Åbo Akademin verkkosivuilla (www.abo.fi/dataskydd).


Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


Yhteystiedot tietosuojavaltuutettuun:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(a)om.fi